Title Image

انحراف ستون فقرات

اسکولیوز یا انحراف ستون فقرات یکی از بیماری هایی است که بیشتر نوجوانان را درگیر می نماید. اصولا درمان اسکولیوز دو روش کلی جراحی و غیر جراحی را شامل میشود. سوال اصلی: چه روشهای در درمان غیرجراحی وجود دارد و

اسکولیوز یا انحراف ستون فقرات یکی از مشکلات ستون فقرات است که در بیشتر موارد از نوجوانی شروع می شود و نیاز به تشخیص به موقع و مراجعه به پزشکان جراح ستون فقرات دارد. در این مطلب به بررسی آن